Om os / Vedtægter
 
 
§ 1 - NAVN OG HJEMSTED:
Stk. 1: Foreningens navn er IFKildemarken Gymnastik & Trampolin.
Foreningen er hjemmehørende i Næstved kommune, CVR-nr 33293976

§ 2 - FORMÅL:
Stk. 1: Foreningen har til formål gennem benyttelse af Ellebækskolen, afd. Kildemarks Idrætshal og øvrige faciliteter, at give beboerne i Markkvarteret i Næstved nogle alsidige idrætstilbud på tværs af alder, køn og kunnen, samt at fremme anden kulturel virke.

§ 3 - ORGANISATIONSFORHOLD:
Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI - Præstø Amt og hermed også Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt relevante specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
 
§ 4 - BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAB:
Stk. 1: Enhver person som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive aktivt eller passivt medlem af foreningen, medmindre der er motiverede begrundelser til hinder herfor. Bestyrelsen afgør til enhver tid dette.
 
§ 5 - RETTIGHEDER OG PLIGTER:
Stk. 1: Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse og fødselsdag og år oplyses til foreningens kasserer gennem indmelding gennem elektronisk platform.
Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseforandring til foreningens kasserer.

Stk. 2: Ingen kan betragte sig som medlem af foreningen, før end det af foreningen opkrævede medlemskontingent er betalt.
 
§ 6 - MEDLEMSKONTINGENT
Stk. 1: Medlemskontingentets størrelse for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes årligt af bestyrelsen.

Stk. 2: Når kontingentet er betalt, gælder kvittering for denne, som medlemsbevis. Ved indmeldelsen har medlemmet ret til at få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved skriftlig besked til kasserer fra medlem.

Stk. 4: Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 5: Har et medlem ikke betalt medlemskontingent inden betalingsfristens udløb, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet. En sådan eksklusion skal meddeles skriftligt. Ny indmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

Stk. 6: Idrætsulykkesforsikring: Der er i foreningen ikke en forsikring, der dækker hvis foreningsmedlemmer kommer ud for en skade, hvis de dyrker idræt eller i forbindelse med transport til og fra en idrætsbegivenhed. Medlemmer eller medlemmers værge skal selv sikre private passede forsikringer.

§ 7 - EKSKLUSION
Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor. En udelukkelse skal være begrundet og meddeles skriftligt. Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 8 - FORENINGENS LEDELSE
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt på foreningens generalforsamling.

Stk. 2: Det er bestyrelsens ansvar, at alle foreningens aktiviteter lever op til foreningens formål, og at koordinere alle aktiviteter og faciliteter.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

§ 9 - BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og et frit antal bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden, sekretæren er på valg i lige år. Næstformand, kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis i lige og ulige år ligeledes for 2 år. Suppleanter vælges for et år.

Stk. 3: Bestyrelsen skal altid bestå af et ulige antal medlemmer. Hvis der på et tidspunkt opstår et lige antal i bestyrelsen, indtræder en suppleant i bestyrelsen og en ny vælges på førstkommende ordinære generalforsamling,
Stk. 4: Ingen kan bestride mere end en post i den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

§ 10 - BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder efter behov, og er kun beslut¬nings¬dygtig, når mindst en over halvdelen af denne er til stede.
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt på foran¬ledning af formanden eller såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette.

Stk. 3: Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et be¬slut¬nings¬referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til be¬styrelses¬medlemmerne senest 14 dage efter hvert møde.

Stk. 4: Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren, som repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 5: Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for de af foreningen indgåede gældfor-pligtigelser. Foreningen hæfter alene for sine egne forpligtigelser med sin egen formue.

Stk. 6: Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter en forudgående generalfor¬samlingsved¬tagelse.

Stk. 7: Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne

Stk. 8: Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver.

§ 11 - GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggen¬der.

Stk. 2: Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af oktober måned det pågældende år.

Stk. 3: Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved orientering på foreningens hjemmeside.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Stk. 5: Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 6: Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer som besluttes som nævnt i § 14 stk. 1.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, som ikke er i restance, samt er medlem i det regnskabsår, der bliver behandlet ved generalforsamlingen.

Stk. 8: Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 14 år, der opfylder ovennævnte betingelser, har 1 stemme pr. barn.

Stk. 9: Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer over 16 år, og forældre til medlemmer under 16 år.
Dog skal den valgte formand, næstformand og kasserer være personlig myndig.

Stk. 10: Ved personvalg skal såvel forslag som afstemninger være skrift¬lige.
Der kan dispenseres fra denne regel, såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag.

Stk. 11: Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder mødet.

Stk. 12: Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referat skal underskrives af dirigenten, referenten og formanden.
Referatet skal være renskrevet og underskrevet senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 
Stk. 13: Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning til orientering.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af:
a) Bestyrelse jf. § 9 stk. 2,3 og 4,
c) To bestyrelsessuppleanter for et år.
d) En revisor samt en revisorsuppleant for et år.
8. Eventuelt.

§ 12 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN.
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner dette påkrævet, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom.
En sådan anmodning skal være vedlagt forhandlingsemne.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 3: Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker som for ordinær generalforsamlings vedkommende, dog kun med 7 dages varsel.

Stk. 4: Adgang til en ekstraordinær generalforsamling, beslutningsdygtighed, afstemningsregler og kriterier for referat er de samme som for ordinær generalforsamlings vedkommende.
 
§ 13 - REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2: Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring.
 
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.

Stk. 3: Foreningens kasserer skal senest den 1. september, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til den af generalforsamlingen valgte revisor.
Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og opgørelser over konti. Revisoren reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger forinden generalforsamlingen.

Stk. 4: I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren halvårligt overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag og opgørelser af konti.

Stk. 5: Såvel foreningens revisorer, som bestyrelsen, kan til enhver tid og uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

§ 14 - VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Stk. 1: Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter en vedtagelse, på en af foreningen lovligt indvarslet generalforsamling.
Vedtægtsændring kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

§ 15 - OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk. 1: Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum.

Stk. 2: Såfremt der på den i § 15, stk. 1 sidstnævnte generalforsamling ikke kan opnås den nævnte 3/4 majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor almindeligt stemmeflertal vil være gældende.

Stk. 3: Såfremt IFKildemarken Gymnastik og trampolin opløses, tilfalder foreningens midler et almennyttig formål i Næstved kommune, som nærmere bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling med almindeligt flertal.
Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.


Vedtaget på generalforsamlingen den: 6. februar 1997.
Revideret på generalforsamlingen den: 29. marts 1998.
Revideret på generalforsamlingen den: 21. marts 1999.
Revideret på generalforsamlingen den: 29. oktober 2009.
Revideret på generalforsamlingen den: 21. november 2010.
Revideret på generalforsamlingen den: 24. oktober 2018.